Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávam na vedomie kontakt: veronika.hoffmannova21@gmail.com


 

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

2. Vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

3. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie

  • poslanca
  • starostu
  • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
  • iného zamestnanca obce

4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.

5. Kontrolnej činnosti podlieha

  • obecný úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

6. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola 

     a) pri hospodárení a nakladaní najmä

  • s majetkom  a majetkovými právami obce
  • s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

     b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce

     c) kontrola vybavovania sťažnosti a petícií

     d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce

     e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný  obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne predkladať správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie.

8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.


 

Správy z kontrolnej činnosti

Oznamy miestneho rozhlasu obce Jablonov

Virtuálny cintorín

Ako triediť odpad

Spiš z neba

Počasie Jablonov - Svieti.com

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka