Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávam na vedomie kontakt: kontrolorka.sjh@gmail.com


 

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

2. Vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

3. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie

  • poslanca
  • starostu
  • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
  • iného zamestnanca obce

4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.

5. Kontrolnej činnosti podlieha

  • obecný úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

6. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola 

     a) pri hospodárení a nakladaní najmä

  • s majetkom  a majetkovými právami obce
  • s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

     b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce

     c) kontrola vybavovania sťažnosti a petícií

     d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce

     e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný  obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne predkladať správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie.

8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.


 

Plán kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti II 2018
 NPKČ II2018.pdf (260.3 kB) NPKČ II2018.pdf (260.3 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti I 2018
 NPKČ I2018.pdf (264.7 kB) NPKČ I2018.pdf (264.7 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
 NPKČ II2017.pdf (265.1 kB) NPKČ II2017.pdf (265.1 kB)

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 - doplnený bod

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
 NPKČ I2017.pdf (201.2 kB) NPKČ I2017.pdf (201.2 kB)

Správy z kontrolnej činnosti

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2016

Stanoviská

Stanovisko k návrhu ZÚO za rok 2017

Stanovisko k návrhu ZÚO za rok 2016

Oznamy miestneho rozhlasu obce Jablonov

Virtuálny cintorín

Ako triediť odpad

Spiš z neba

Počasie Jablonov - Svieti.com

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka