Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ostatné

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Jablonov

Na trhových miestach môžu po doručení žiadosti (vzory žiadosti nájdete na stránke obce - Tlačivá - ostatné) predávať a poskytovať služby na základe povolenia obce:

 • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej produkcie a lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný sa pred každým predajom nahlásiť na Obecnom úrade v Jablonove a zaplatiť poplatok určený vo VZN obce Jablonov č. 4/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Predávajúci je povinný mať svoje predajné zariadenie označené menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, resp. obchodným menom a adresou sídla alebo miesta podnikania.

Lehota na vybavenie: na počkanie.

 

Vydanie osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec Jablonov registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadosť o zápis do eidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz,
 • kópia listu vlastníctva, resp. nájomnej zmluvy,
 • doklad o osobitnom povolení, resp. oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ).

Správny poplatok: 

 • 6,50  €  pri vydaní osvedčenia,
 • 1,50 € za zmenu priezviska alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

 

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR  v evidencii obce Jablonov a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať. Každú zmenu je SHR povinný ohlásiť obci do 15 dní. 

Tlačivá k vydaniu a zrušeniu osvedčenia nájdete na stránke obce - Tlačivá - ostatné.

Lehota na vybavenie: do 30 dní.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (Tlačivá - ostatné).

Žiadosť musí obsahovať prílohy:

 • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce,
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace,

Poplatky:

 • fyzické osoby = 10,00 EUR
 • právnické osoby = 100,00 EUR

 

Lehota na vybavenie: do 30 dní, v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

 

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (Tlačivá - ostatné) sa podáva obci Jablonov. Obec v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu:

 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • zariadenie pre seniorov
 • denný stacionár
 • opatrovateľská služba

 

Lehota na vybavenie: do 30 dní.

 

 

 


 

Oznamy miestneho rozhlasu obce Jablonov

Virtuálny cintorín

Ako triediť odpad

Spiš z neba

Počasie Jablonov - Svieti.com

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka