Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (SOÚ) bola uzavretá 28.10.2009 medzi: Mestom Spišské Podhradie, a obcami: Beharovce, Bijacovce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongracovce a Vyšný Slavkov, a to v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach:

  • územného rozhodovania a stavebného poriadku,
  • vyvlastňovacieho konania,
  • pozemných komunikácií,
  • vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.

 

Sídlom SOÚ je mesto Spišské Podhradie - Mestský úrad (MsÚ) v Spišskom Podhradí, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie. Štatutárnym orgánom je primátor mesta Spišské Podhradie a činnosť SOÚ zabezpečuje Prednosta MsÚ v Spišskom Podhradí.

SOÚ vykonáva pre zmluvné strany činnosť v rozsahu prenesených pôsobností určených zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a  na vyššie územné celky v platnom znení na úseku:

  • územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane vyvlastňovacieho konania,
  • pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon),
  • vodného hospodárstva v zmysle zákona zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Referent spoločného obecného úradu - stavebného úradu: Ing. Ján Poláček

 

Postup pre občanov

Podanie žiadosti: žiadosti na úseku stavebnej správy sa podávajú na obecnom úrade v Jablonove, žiadosť je možné podať aj poštou.

Obsah žiadostí: občan nájde tlačivá zverejnené na stránke obce Jablonov v sekcii: Tlačivá - stavebný úrad/tlačivá.

Správne poplatky: podľa zákona č. 286/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov - uhrádzajú sa v hotovosti v pokladni OcÚ v Jablonove, prípadne prevodom na účet obce Jablonov. Výšku správnych poplatkov nájdete na stránke obce Jablonov v sekcii: Tlačivá - stavebný úrad/správne poplatky.

Konania: stavebného úradu sa uskutočňujú podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Začatie konania bude všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámené písomne. V prípade neúplnosti žiadosti s prílohami bude žiadateľ vyzvaný na jeho doplnenie a konanie sa preruší.

Rozhodnutia: sa vydávajú v súlade s právnymi normami, ktoré tvoria zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu. Rozhodnutia podpisuje starosta obce Jablonov.

Žiadateľ: je povinný dať si vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia a vyzdvihnúť si overenú projektovú dokumentáciu.


 

Oznamy miestneho rozhlasu obce Jablonov

Virtuálny cintorín

Ako triediť odpad

Spiš z neba

Počasie Jablonov - Svieti.com

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka